En bra arbetsmiljö är inte enbart lika med ett fint kontor med snygga möbler, det innebär snarare att såväl anställda som chefer på olika nivåer ska kunna vara med och påverka sin arbetssituation. En blandning av dem båda är kanske det bästa.

Vad innebär god arbetsmiljö?

Att kunna påverka sin egen arbetssituation kan till exempel innebära att man (till en viss gräns) kan styra sin egen arbetstid samt att få lov att föra fram avvikande åsikter och nya idéer. Man behöver känna förtroende för sin/sina chefer såväl som sina arbetskamrater och kunna berätta om känsliga saker, utan att oroa sig för att de förs vidare. Konkret handlar det om både skyldigheter och rättigheter som man som arbetstagare, och arbetsgivare, behöver vara medveten om och rätta sig efter.

Att arbeta med arbetsmiljön i förebyggande syfte är viktigt ur flera aspekter: dels för att varje medarbetare ska känna sig sedd och motiverad att stärka gemenskapen och samarbetsförmåga. Det stärker vi-känslan. Det är dock arbetsgivaren som har huvudansvar för att upptäcka eventuella riskfaktorer, och därför är det än viktigare att från början avsätta tid arbete med dessa frågor. Helst varje vecka för att få in det som rutin. Det ultimata är såklart att chefen tillsammans med sina medarbetare gör upp en långsiktig plan för arbetsmiljöarbetet, med tydliga delmål såväl som långsiktiga mål och kanske till och med en eller ett par mindre arbetsgrupper som kan ta fram förslag på aktiviteter och samarbetsövningar. Om man utser en “teamleader” behöver dennes mandat tydliggöras för alla och envar.

Hur når man dit?

Det första man behöver göra är att bygga en trygg grund. En bra chef ser både individen och gruppen. Arbetet med individen startar med fördel med ett s.k. lära-känna-samtal, detta följs inom några veckor upp av medarbetarsamtal. Samtidigt som arbetet på individnivå sker pågår en process i gruppen. Om gruppdynamik och grupprocessen behöver man vara påläst som chef, då processen går in och ut ur olika sina faser samtidigt som det dagliga arbetet ska flyta på.