Att ha god arbetsmiljö betyder inte enbart ett snyggt inrett kontor, det betyder i högsta grad också att de anställda ska kunna påverka sin arbetssituation. I detta avseende kan företagsevent av olika slag vara ett ypperligt tillfälle att stärka såväl individen som teamet.

Vad är god arbetsmiljö?

Att påverka sin arbetssituation handlar t.ex. om att till viss del kunna styra sin arbetstid, att kunna framföra åsikter och synpunkter i ett öppet och tillåtande klimat, att i förtroende kunna berätta saker för sin chef och sina arbetskamrater etc. Det handlar rent konkret om rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivaren och medarbetaren har gentemot övriga på arbetsplatsen.

Ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är oerhört viktigt för att få den enskilda medarbetaren att känna sig trygg och må bra, samt för att få gruppen/teamet att fungera bra tillsammans. Det har man allt att vinna på då det både stärker vi-känslan och företagets varumärke, vilket i sin tur oftast leder till ökad motivation, produktivitet och vilja att bidra.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att kartlägga eventuella riskfaktorer på arbetsplatsen, enligt Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöfrågor ska därför finnas med i det dagliga arbetet med verksamheten, i förebyggande syfte och i syfte att långsiktigt skapa ett bra arbetsklimat. Självklart har även varje medarbetare ett ansvar gentemot arbetskamrater och överordnade att vara en lojal, pålitlig och stöttande arbetskamrat. Det allra bästa är att chefer och medarbetare tar ett gemensamt ansvar.

Hur når man dit?

Det första man behöver göra är att bygga en trygg grund. En bra chef ser både individen och gruppen; genom medarbetarsamtal, konkret och konstruktiv feedback och tillgänglighet får chefen den enskilde medarbetaren att känna sig sedd och lyssnad på. Det leder förhoppningsvis till ökad trygghet samt en vilja att bidra på olika sätt. Samtidigt som grunden läggs hos medarbetaren, bör man som chef vara lyhörd för och kunnig om grupprocessens olika faser. Det vinner man mycket på i längden, eftersom processens olika faser kräver olika mycket engagemang och inblandning från ledningens håll. Erfarenheter visar att gruppen gynnas av att var och en har en tydlig roll, inte minst teamledaren.